Mezhdusopochny Volcano | John Seach

john

Kamchatka, Russia

57.47 N, 160.25 E
summit elevation 1641 m
Shield volcano

Mezhdusopochny volcano is located in central Kamchatka, north of Lake Mezhdusopochny.

Further reading
Ogorodov N V, Kozhemyaka N N, Vazheevskaya A A, Ogorodov A S, 1972. Volcanoes and the Quaternary Volcanism of the Sredinny Ridge in Kamchatka. Moscow: Nauka Pub, 190 p

Mezhdusopochny Volcano Eruptions

Undated eruptions.