Kulkev Volcano | John Seach

john

Kamchatka, Russia

56.37 N, 158.37 E
summit elevation 915 m
Shield volcano

Kulkev volcano is located in central Kamchatka. Kulkev is one of the lowest volcanoes in the Sredinny Range.

Further reading
Ogorodov N V, Kozhemyaka N N, Vazheevskaya A A, Ogorodov A S, 1972. Volcanoes and the Quaternary Volcanism of the Sredinny Ridge in Kamchatka. Moscow: Nauka Pub, 190 p

Kulkev Volcano Eruptions

No recent eruptions.