Geodesistoy Volcano | John Seach

john

Kamchatka, Russia

56.33 N, 158.67 E
summit elevation 1170 m
Shield volcano

Geodesistoy volcano is located in central Kamchatka, WNW of Anaun volcano in the southern Sredinny Range.

Further reading
Ogorodov N V, Kozhemyaka N N, Vazheevskaya A A, Ogorodov A S, 1972. Volcanoes and the Quaternary Volcanism of the Sredinny Ridge in Kamchatka. Moscow: Nauka Pub, 190 p

Geodesistoy Volcano Eruptions

No recent eruptions.